February 25, 2022
การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2564
กลยุทธ์สำหรับการจัดการกับความพลิกผันทางสังคมและเทคโนโลยี