รายละเอียดการประชุม

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัย ทั้งในด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การวิจัยและพัฒนา การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัยสถาบัน โดยมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยอันมีคุณค่า นำไปสู่การใช้ประโยชน์และการเผยแพร่อย่างกว้างขวางระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในด้านอื่น ๆ

วิทยาลัยมีความประสงค์ในการสร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อสาธารณะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในอนาคต บทบาทของนวัตกรรมที่มีต่อสังคม และแนวทางการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมโดยนวัตกรรมสังคม จึงได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2562 หัวข้อ “Humanity Empowerment Through Social Innovation: การสร้างความเข้มแข็งให้กับมนุษยชาติโดยนวัตกรรมสังคม” ขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำหรับการนำเสนอผลงานวิชาการที่เปิดโอกาสให้ บุคลากร คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจากทั่วประเทศ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ทางวิชาการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ การนำนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมในวงกว้างอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ต่อไป

เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อสาธารณะในเรื่องการสร้างความเข้มแข็งให้กับมนุษยชาติโดยนวัตกรรมสังคม

เพื่อเป็นเวทีให้บุคลากร คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้นำเสนอผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม เผยแพร่ผลงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการและสาธารณชน รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ทางด้านการวิจัย รวมทั้งการระดมสมองในการคิดโจทย์วิจัยใหม่ ๆ ให้ตอบสนองต่อสภาพปัจจุบันและอนาคต

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจากทั่วประเทศ

การบรรยายพิเศษ

การจัดนิทรรศการ

การนำเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์ และการประกวดโปสเตอร์ดีเด่น

การนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย

เป็นผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรืออยู่ในระหว่างการดำเนินการที่ยังไม่เคยตีพิมพ์หรือนำเสนอผลงานดังกล่าวเสนอในการประชุมวิชาการใดมาก่อน

วิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ต้องดำเนินการเสร็จสิ้นตามกระบวนการของบัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว และผลงานดังกล่าวต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือนำเสนอในการประชุมทางวิชาการที่ใดมาก่อน โดยต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามในใบรับรองการนำเสนอผลงานวิจัยด้วย

การนำเสนอผลงานวิชาการเป็นการนำเสนอในรูปแบบการบรรยาย (Oral Presentation) ประกอบด้วย Power Point ใช้เวลาในการนำเสนอผลงานละ 10 นาที ซักถาม 5 นาที รวมเวลา 15 นาที และ โปสเตอร์ (Poster Presentation) ประกอบด้วย โปสเตอร์จำนวน 1 แผ่น มีขนาดตัวอักษรที่มองเห็นชัดเจน โดยกำหนดให้โปสเตอร์ มีขนาดกว้าง 75 ซม. x 115 ซม. จำนวน 1 แผ่นต่อ 1 เรื่อง

เป็นผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการที่อยู่ในขอบข่ายของหัวข้อดังนี้

กลุ่มที่ 1 ด้านวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มที่ 2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มที่ 4 ด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ กลุ่มที่ 5 ด้านสารสนเทศศาสตร์ กลุ่มที่ 6 ด้านการศึกษา
กลุ่มที่ 7 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มที่ 8 ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม กลุ่มที่ 9 ด้านอื่น ๆ

งานประชุมจะพิจารณาส่งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินเฉพาะผลงานที่ได้ชำระเงินแล้วเท่านั้น ผลงานที่ผ่านการพิจารณาจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ส่วนผลงานที่ไม่ผ่านการพิจารณา ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประชุมได้แต่ไม่สามารถเสนอผลงานได้และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและดำเนินการ ดังนี้

     - การเลือกกลุ่มการนำเสนอผลงานที่เหมาะสม

     - ผู้วิจัยจะถูกตัดสิทธิ์การเสนอผลงานวิจัยในกรณีต่อไปนี้ (1) ไม่ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยไม่มีเหตุอันควร และ (2) เมื่อตรวจสอบพบในภายหลังว่าบทความมีการตีพิมพ์เผยแพร่ที่ได้ที่หนึ่งมาก่อน ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม

ผู้ส่งบทความจะเป็นผู้รับผิดชอบการตรวจสอบความถูกต้องของการสะกดคำในบทความของตนเอง

บทความที่ส่งเข้ามาจะต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง และรูปแบบตามที่วิทยาลัยกำหนด

ผู้ส่งบทความต้องมานำเสนอผลงานด้วยตนเองในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 หากไม่สามารถนำเสนอบทความด้วยตนเอง จะไม่ได้รับการเผยแพร่ผลงานและจะทำหนังสือแจ้งไปยังสถาบัน/หน่วยงานต้นสังกัดของท่านต่อไป

หมายเหตุ : สำหรับบทความที่มีคุณภาพระดับดีมาก จะได้รับเกียรติบัตร

วิทยากร

ดร.เดชรัต สุขกำเนิด

อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาชนบท เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร และเศรษฐศาสตร์พลังงาน

กำหนดการ

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
09.00 - 09.15 น. พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 10
- กล่าวรายงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัตน์ ธรรมาภรณ์ รองอธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
- กล่าวเปิด โดย ศาสตราจารย์ ดร.นิตย์ศรี แสงเดือน อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
09.15 - 09.45 น. พิธีมอบโล่ขอบคุณภาคีร่วมจัดการประชุมและถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
09.45 - 11.00 น. บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การสร้างความเข้มแข็งให้กับมนุษยชาติโดยนวัตกรรมสังคม”
โดย ดร.เดชรัต สุขกำเนิด อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
        ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาชนบท เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร และเศรษฐศาสตร์พลังงาน
11.00 - 11.30 น. พิธีมอบเกียรติบัตรบทความที่มีคุณภาพระดับดีมาก เกียรติบัตรโปสเตอร์ดีเด่น และโล่นักวิจัยดีเด่น (ถ้ามี)
11.00 - 15.00 น. ชมนิทรรศการและผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.30 น. นำเสนอผลงานภาคบรรยาย
- กลุ่มที่ 1 ด้านวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มที่ 2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มที่ 4 ด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ
- กลุ่มที่ 5 ด้านสารสนเทศศาสตร์
- กลุ่มที่ 6 ด้านการศึกษา
- กลุ่มที่ 7 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- กลุ่มที่ 8 ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ปฏิทินการดำเนินงาน

เปิดรับบทความ (Full Paper) ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า A4 ผ่านระบบ EasyChair for SCT CONFERENCES 2019 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 10 มกราคม 2563
ลงทะเบียนส่งบทความ พร้อมชำระเงิน ภายในวันที่ 10 มกราคม 2563
ส่งบทความฉบับแก้ไข ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผลบทความที่ผ่านเข้าร่วมนำเสนอ 14 กุมภาพันธ์ 2563
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน พร้อมชำระเงิน ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
ลงทะเบียนสำหรับบุคคลทั่วไป ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
วันประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 10 21 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อกำหนดการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ เป็นผลงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ ด้านสารสนเทศศาสตร์ ด้านการศึกษา ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม และด้านอื่น ๆ ที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่หรือนำเสนอในที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างพิจารณาการตีพิมพ์หรือนำเสนอในวารสารหรือที่ประชุมใด ๆ

ผลงานที่นำเสนอจะต้องเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ การนำเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) และการนำเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ความยาวไม่เกิน 10 หน้า บทความต้องประกอบด้วยบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษภาษาละไม่เกิน 300 คำ ขนาด A4 พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 ขึ้นไป ใช้แบบอักษรพื้นฐาน TH Sarabun PSK ขนาด 14 pts

เงื่อนไข/รูปแบบการส่งบทความ ที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการฯ จะต้องส่งต้นฉบับบทความวิจัยฉบับเต็มเพื่อให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกผลงานในการนำเสนอ โดยผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์ จะได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มใน Proceedings ทั้งนี้ผู้นำเสนอจะต้องจัดเตรียมต้นฉบับบทความให้ถูกต้องตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัด หากไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องจะส่งคืนเจ้าของผลงาน เพื่อแก้ไขก่อนส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาต่อไป

ส่งต้นฉบับตามแบบฟอร์มการจัดบทความของการประชุม ภายในวันที่ 10 มกราคม 2563 (ขยายเวลารับบทความ ถึงวันที่ 20 มกราคม 2563) โดยส่งผ่านเว็บ EasyChair ที่ https://easychair.org/conferences/?conf=sctconference2019 (รูปแบบของไฟล์ .doc และ pdf เท่านั้น หากมีรูปภาพประกอบใช้ .Jpg เท่านั้น)

เกณฑ์การพิจารณาผลงาน มีดังนี้

     - ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้พิจารณาเนื้อหาสาระ และคุณภาพทางวิชาการ

     - ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์การเสนอผลงานในการประชุม กรณีต่อไปนี้ บทคัดย่อ บทความ และโปสเตอร์ไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มหรือรูปแบบที่กำหนด ไม่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิหรือตามนโยบายที่กำหนด และไม่ชำระค่าลงทะเบียน

การตอบรับหรือปฏิเสธจะแจ้งเจ้าของบทความผ่านทางเว็บไซต์หรืออีเมล

ลิขสิทธิ์บทความเป็นของผู้เขียนและสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย การตีพิมพ์ซ้ำจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อปฏิบัติการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย

     - ผู้วิจัย โดยหัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมโครงการวิจัย จะต้องมานำเสนอผลงานด้วยตนเองเท่านั้น

     - เวลาในการนำเสนอ 10 นาที ซักถาม 5 นาที รวม 15 นาที

     - ผลงานที่นำเสนอ ควรจัดทำด้วยโปรแกรม MS PowerPoint 2010 ขึ้นไป และส่งมาให้เจ้าหน้าที่บันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนอย่างน้อย 3 วัน หากต้องการใช้โปรแกรมอื่นนอกเหนือจาก MS PowerPoint 2010 ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนนำเสนอ หรือกรุณานำคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) มาเอง

ข้อปฏิบัติสำหรับการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ การเตรียมโปสเตอร์ตามรูปแบบที่ผู้จัดกำหนด ขนาดโปสเตอร์มีขนาดกว้าง 75 ซม. สูง 115 ซม. (แนวตั้ง Vertical Poster) จำนวน 1 แผ่น ต่อ 1 เรื่อง โดยจัดทำได้ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

เนื้อหาในภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ พิมพ์ในรูปแบบของรายงานการวิจัย 1 คอลัมน์ ประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้

     - ชื่อเรื่อง ประกอบด้วย ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

     - ชื่อผู้วิจัย ประกอบด้วย ผู้นำเสนอผลงาน ผู้ร่วมวิจัย /หรือ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์

     - บทคัดย่อ ประกอบด้วย ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่เกิน 300 คำ

     - บทนำ ประกอบด้วย (1) ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา (2) วัตถุประสงค์ และ/หรือ สมมติฐาน และประโยชน์ของงานวิจัย

     - วิธีการวิจัย ประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล

     - ผลการวิจัย เสนอผลวิจัยตามวัตถุประสงค์ และอาจเสนอตารางประกอบเท่าที่จำเป็น

     - อภิปรายผล ต้องมีการอ้างอิงงานวิจัยหรือทฤษฎีที่สอดคล้องกับผลการวิจัยนั้นด้วย

     - สรุป การสรุปผลที่ได้รับจากการวิจัยแบบกระชับเข้าใจง่าย

     - ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการนำผลการวิจัยไปใช้ และการวิจัยในครั้งต่อไป

     - กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)

     - เอกสารอ้างอิง ใช้เฉพาะที่มีการอ้างอิงในบทความเท่านั้น (ใช้รูปแบบการอ้างอิง APA Style)

หมายเหตุ : สำหรับบทความที่ไม่ใช่รายงานวิจัยให้มีข้อ 9.1 ถึง 9.3 ตามที่กำหนด ส่วนข้ออื่น ๆ สามารถกำหนดเองตามความเหมาะสม และในกรณีที่ผู้นำเสนอทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ไม่ได้มานำเสนอผลงานในวันประชุมด้วยตนเอง ทางวิทยาลัยฯ จะดำเนินการแจ้งไปยังต้นสังกัดของผู้นำเสนอให้ทราบ

ลงทะเบียนชำระเงินและเข้าร่วมงาน

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์ (สิ่งที่ได้รับ : เอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม/เกียรติบัตร/Proceedings)

     ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

      - สำหรับนักศึกษาและบุคคลภายนอก คิดอัตรา 2,000 บาท/ผลงาน

      - สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 1,000 บาท/ผลงาน

     หลังวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

      - สำหรับนักศึกษาและบุคคลภายนอก คิดอัตรา 2,500 บาท/ผลงาน

      - สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 1,500 บาท/ผลงาน

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน (สิ่งที่ได้รับ : เอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม/เกียรติบัตร)

      - สำหรับนักศึกษาและบุคคลภายนอก คิดอัตรา 1,000 บาท/คน

      - สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ยกเว้นค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ : สำหรับผู้ร่วมวิจัยที่มีชื่อในบทความหากต้องการเข้าร่วมประชุมในวันงานด้วยสามารถลงละเบียนร่วมฟังการประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน จำนวน 1,000 บาท/คน

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาทุ่งสง หมายเลขบัญชี 349-0-7-2630-8 ชื่อบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (โปรดระบุว่า “โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 10”) โปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินเพื่อนำมาขอรับใบเสร็จรับเงิน ณ จุดลงทะเบียนในวันงานประชุม กรุณาแจ้งข้อมูลสำหรับออกใบเสร็จให้ชัดเจน

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้วโปรดกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดในการออกใบเสร็จให้ชัดเจนพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ โดยแบบฟอร์มลงทะเบียนชำระเงินและเข้าร่วมงาน

กรณีที่ผู้สมัคร (ทุกประเภทการชำระเงิน) ไม่ได้มานำเสนอผลงาน ยกเลิก หรือไม่ได้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงาน หรือผลงานไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้สมัครถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมนำเสนอ ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน แต่สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมได้

หมายเหตุ : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ได้จัดรถบริการรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ในระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 ตามช่วงเวลา กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ ตารางเดินรถรับ-ส่งผู้เข้าร่วมประชุม หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการให้จัดรถบริการกรุณาทำเครื่องหมายในแบบฟอร์มผ่านเว็บไซต์หากท่านไม่ทำเครื่องหมายถือว่าท่านไม่ประสงค์จะให้งานประชุมจัดรถรับ-ส่ง (เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการให้บริการกรุณาระบุจุดที่ให้รถรับ-ส่งในช่องอื่น ๆ เช่น 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.45 น. รับที่โรงแรม) ติดต่อประสานงานผ่านฝ่ายยานพาหนะ โทร 081 079 6699; 084 461 4318

สำนักงานบริหารการวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
124/1 ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ 0-7577-0136-7 ต่อ 141 โทรสาร 0-7553-8031
อ. รัฐศวรรธน์ กิ่งแก้ว 098-052-7066
น.ส. ประวิตรี ดุกทอง 087-166-7050, 0630784620 อีเมล research@sct.ac.th

แผนที่การจัดงาน

การเดินทาง

ตารางการบินท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Airport (NST)

ท่าอากาศยานจังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7536 9325
**ข้อมูลเที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงขอให้ตรวจสอบจากเว็บไซต์ของสายการบินก่อนจอง**


รถรับ - ส่ง สนามบินนครศรีธรรมราช - ทุ่งสง

AirportVan Online บริการรถตู้ VIP รับส่ง ทุ่งสง - สนามบินนครศรีธรรมราช มีบริการเหมาเที่ยว/เหมารายวันและบริการรถตู้นำเที่ยวทั่วภาคใต้
"เดินทางปลอดภัย ไปกับ AirportVan Online"
Call Center: 07.00-20.00 น. 093-5767646
Airport Van Online


การรับส่ง โดยรถตู้วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

จากสนามบินนครศรีธรรมราชมาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
ช่วงเย็น (เวลาประมาณ 16.30-17.30 ถึงสนามบิน) ไปรับที่สนามบินมาส่งที่พัก ในตัวเมืองทุ่งสง
(กรุณาเลือกเที่ยวบินที่มาถึงสนามบินนครศรีธรรมราชในเวลาที่ใกล้เคียงกับช่วงเวลาที่กำหนด)

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 7.50 น. รับจากที่พัก มาส่งที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
เวลา 15.30-16.00 น. รับจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ไปส่งที่สนามบินนครศรีธรรมราช

สำหรับการเดินทางของผู้นำเสนอจากจังหวัดใกล้เคียง เช่น มาโดยรถตู้โดยสาร รถทัวร์ หรืออื่นๆ
กรุณาติดต่อฝ่ายยานพาหนะได้ที่ อาจารย์ปรานี การะศรี โทร.089-873-5350, 083-180-9255 เพื่อระบุจุดรับส่ง
**เวลาในการรับส่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ 0-7577-0136-7
โทรสาร 0-7553-8031

Email:research@sct.ac.th
Web:conference.sct.ac.th

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอสซีที.)
124/1 ถ.ทุ่งสง-ห้วยยอด ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
80110

Your message has been sent. Thank you!